جلسه تواصی به حق مؤسسه دارالحدیث

تاریخ : 20 بهمن 1395

مراسم تواصی به حق با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه قرآن وحدیث و دست اندرکاران موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث

جلسه با پژوهشکده تفسیر پژوهشگاه قرآن و حدیث

تاریخ : 20 بهمن 1395

جلسه با مسئ.لان و پژوهشگران پژوهشکده تفسیر پژوهشگاه قرآن و حدیث

نخستین جلسه تواصی به حق سال 95 در موسسه دارالحدیث

محمد محمدی ری شهری

تاریخ : 18 فروردین 1395

نخستین جلسه تواصی به حق فروردین سال 95 در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و زیارت مزار شهدای گمنام