دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید بخش دوم

تاریخ : 17 دی 1383

دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی

دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید بخش اول

تاریخ : 17 دی 1383

دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید، مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله وحید خراسانی

دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید بخش سوم

تاریخ : 17 دی 1383

دیدار با اعضای دفاتر مراجع عظام تقلید، مرحوم آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی، آیت الله فیاض

دیدار با شیخ العمری

تاریخ : 16 دی 1383

عیادت از بیماران و دیدار با هیئت پزشکی حج

تاریخ : 15 دی 1383

عیادت از بیماران و دیدار با هیئت پزشکی حج، مدینه منوره سال 1383

صفحه از 2
تعداد موارد : 9