صاحب اصلی پرچم

صاحب اصلی پرچم

پیروزی ما را خدا تضمین کرده است. ما موفق می‌شویم، در اینجا حکومت اسلامی تشکیل می‌دهیم و پرچم را به صاحب پرچم می‌سپاریم

آقای علی‌محمد بشارتی وزیر اسبق کشور نقل کرد: 
در تابستان ۱۳۵۸ هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم، گزارشی داشتیم که آقای شریعتمداری در مشهد گفته است: من بالأخره علیه آقای خمینی اعلام جنگ می‌کنم.
آن هنگام امام خمینی قدس سره هنوز در قم بود. من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائۀ گزارش‌های دیگر، خبر یاد شده را نیز مطرح کردم. ایشان موقع صحبت‌های من سرش پایین بود و گوش می‌داد، ولی همین‌که گزارش مربوط به سخن آقای شریعتمداری را گفتم، سر بلند کرده، فرمود: «این‌ها چه می‌گویند؟! پیروزی ما را خدا تضمین کرده است. ما موفق می‌شویم، در اینجا حکومت اسلامی تشکیل می‌دهیم و پرچم را به صاحب پرچم می‌سپاریم».
پرسیدم: خودتان؟
امام قدس سره سکوت کردند و پاسخ ندادند. 


منبع :