تاريخ : پنج شنبه 1395/11/21

دیدار رییس، معاونان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران با آیت الله ری شهری

ساخت اماکن ورزشی یکی از اقدامات و اصول شهرسازی بود که در شهرداری تهران صورت پذیرفت.

اقدامی که امروز در شهرداری تهران صورت پذیرفته رعایت یکی از اصول مهم شهرسازی در اسلام است.