تاريخ: سه شنبه 1396/9/21
مدت: 22

بشارت
بررسی مباحث مهدویت

سیاستهای اقتصادی حکومت مهدوی ـ عمران و آبادانی زمین

  • تبیین کلیه معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان 
  • رفع پاره‌ای از شبهات مرتبط با حوزه مهدویت 
  • آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف اصلی منتظران در عصر غیبت 
  • آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات مربوط به مدعیان و عرفان‌های دروغین 
  • معرفی بیشتر «دانشنامه امام مهدی«عج»» برای استفاده عموم

  • سیاستهای اقتصادی حکومت مهدوی ـ عمران و آبادانی زمی (دانلود)